قیمت خطوط اختصاصی 1000

تعداد ارقامنمونه شماره
کاربران
غیرسفارشی
کاربران
سفارشی
نمایندگان
غیرسفارشی
نمایندگان ویژه
سفارشی
14 رقمی1000xxxxxxxxxx1500030،00011،50025،000
13 رقمی1000xxxxxxxxx4000070،00032،00061،000
12 رقمی1000xxxxxxxx65،000130،00054،000110،000
11 رقمی1000xxxxxxx130،000260،000115،000225،000
10 رقمی1000xxxxxx170،000360،000155،000300،000
9 رقمی1000xxxx235،000450،000200،000380،000
8 رقمی1000xxxx35،000650،000260،000550،000
7 رقمی1000xxxاستعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
6 رقمی1000xxاستعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود

قیمت خطوط اختصاصی 2000

تعداد ارقامنمونه شماره
کاربران
نمایندگان
12 رقمی2000xxxxxxxx205,000175,000
11 رقمی2000xxxxxxx260,000220,000
10 رقمی2000xxxxxx410,000350,000
9 رقمی2000xxxxx780,000670,000
8 رقمی2000xxxx1,400,0001,200,000

قیمت خطوط اختصاصی 3000

تعداد ارقامنمونه شماره
کاربران
نمایندگان
14رقمی30002155xxxxxx15،00012،000
12رقمی30002155xxxxx75،00065،000
10 رقمی30002155xxxx90،00077،000
9 رقمی300071xxxاستعلام شوداستعلام شود
8 رقمی3000xxxxاستعلام شوداستعلام شود

قیمت خطوط اختصاصی 5001

تعداد ارقامنمونه شماره
کاربران
نمایندگان
15 رقمی50001070xxxxxxxرایگانرایگان
14رقمی50001070xxxxxxرایگانرایگان
13رقمی50001070xxxxx15،00011،000
12رقمی50001070xxxx30،00025،000
11رقمی50001070xxx42،00033،000
10 رقمی50001070xx65،00052،000
9 رقمی50001070x90،00080،000

قیمت خطوط اختصاصی 5002

تعداد ارقامنمونه شماره
کاربران
نمایندگان
14رقمی50002040xxxxxxرایگانرایگان
13رقمی50002040xxxxx15،00011،000
12رقمی50002040xxxx30،00025،000
11رقمی50002040xxx42،00033،000
10 رقمی50002040xx65،00052،000
9 رقمی50002040x90،00080،000

قیمت خطوط اختصاصی 5004

تعداد ارقامنمونه شماره
کاربران
نمایندگان
14رقمی50004150xxxxxxرایگانرایگان
13رقمی50004150xxxxx15،00011،000
12رقمی50004150xxxx30،00025،000
11رقمی50004150xxx42،00033،000
10 رقمی50004150xx65،00052،000
9 رقمی50004150x90،00080،000

قیمت خطوط اختصاصی 5005

تعداد ارقامنمونه شماره
کاربران
نمایندگان
14رقمی50005150xxxxxxرایگانرایگان
13رقمی50005150xxxxx15،00011،000
12رقمی50005150xxxx30،00025،000
11رقمی50005150xxx42،00033،000
10 رقمی50005150xx65،00052،000
9 رقمی50005150x90،00080،000

قیمت خطوط اختصاصی 5009

تعداد ارقامنمونه شماره
کاربران
نمایندگان
14رقمی50009121112233رایگانرایگان

قیمت خطوط اختصاصی 021 و 026

تعداد ارقامنمونه شماره
کاربران
نمایندگان
10 (8 بدون كد)21XXxxXXxxو 26XXxxXXxx40,00025,000