قیمت خطوط اختصاصی 1000

تعداد ارقامنمونه شماره
کاربران
سفارشی
کاربران
غیرسفارشی
نمایندگان
سفارشی
نمایندگان ویژه
غیرسفارشی
14 رقمی1000xxxxxxxxxx1050000600000900000500000
13 رقمی1000xxxxxxxxx16000009000001450000750000
12 رقمی1000xxxxxxxx3800000210000034000001800000
11 رقمی1000xxxxxxx5000000250000044000002300000
10 رقمی1000xxxxxx135000004000000110000003450000
9 رقمی1000xxxx1850000010000000162500009000000
8 رقمی1000xxxx68000000350000006000000028000000
7 رقمی1000xxxاستعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
6 رقمی1000xxاستعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود

قیمت خطوط اختصاصی 2000

تعداد ارقامنمونه شماره
کاربران
نمایندگان
12 رقمی2000xxxxxxxx26000002100000
11 رقمی2000xxxxxxx29000002450000
10 رقمی2000xxxxxx42000003750000
9 رقمی2000xxxxx76500006900000
8 رقمی2000xxxx155000001,250,000

قیمت خطوط اختصاصی 3000

تعداد ارقامنمونه شماره
کاربران
نمایندگان
14رقمی30002155xxxxxx200000140000
12رقمی30002155xxxxx1050000890000
10 رقمی30002155xxxx12000001000000
9 رقمی300071xxxاستعلام شوداستعلام شود
8 رقمی3000xxxxاستعلام شوداستعلام شود

قیمت خطوط اختصاصی 5001

تعداد ارقامنمونه شماره
کاربران
نمایندگان
15 رقمی50001070xxxxxxxرایگانرایگان
14رقمی50001070xxxxxx30000رایگان
13رقمی50001070xxxxx200000150000
12رقمی50001070xxxx350000250000
11رقمی50001070xxx500000400000
10 رقمی50001070xx800000600000
9 رقمی50001070x15000001000000

قیمت خطوط اختصاصی 5002

تعداد ارقامنمونه شماره
کاربران
نمایندگان
14رقمی50002040xxxxxxرایگانرایگان
13رقمی50002040xxxxx180000140000
12رقمی50002040xxxx300000250000
11رقمی50002040xxx480000380000
10 رقمی50002040xx900000650000
9 رقمی50002040x1250000900000

قیمت خطوط اختصاصی 5004

تعداد ارقامنمونه شماره
کاربران
نمایندگان
14رقمی50004150xxxxxxرایگانرایگان
13رقمی50004150xxxxx180000140000
12رقمی50004150xxxx480000380000
11رقمی50004150xxx700000600000
10 رقمی50004150xx28000002300000
9 رقمی50004150x45000003950000

قیمت خطوط اختصاصی 5005

تعداد ارقامنمونه شماره
کاربران
نمایندگان
14رقمی50005150xxxxxxرایگانرایگان
13رقمی50005150xxxxx180000140000
12رقمی50005150xxxx350000300000
11رقمی50005150xxx490000420000
10 رقمی50005150xx780000650000
9 رقمی50005150x1200000950000

قیمت خطوط اختصاصی 5009

تعداد ارقامنمونه شماره
کاربران
نمایندگان
14رقمی50009121112233رایگانرایگان

قیمت خطوط اختصاصی 021 و 026

تعداد ارقامنمونه شماره
کاربران
نمایندگان
10 (8 بدون كد)21XXxxXXxxو 26XXxxXXxx30,00020,000