جهت واریز وجه از شماره های زیر استفاده کنید:

کلیه حساب ها به نام: محسن سعدآبادی مقدم می باشد

بانک صادرات      
شماره حساب  
شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۱۶۰۹۴۴۹۱۴
شماره شابا  

 

بانک ملت      
شماره حساب ۱۴۸۴۳۴۴۳۶۰
شماره کارت ۶۱۰۴-۳۳۷۰-۹۹۱۱-۵۳۶۰
شماره شابا IR710120010000001484344360

 

بانک پارسیان      
شماره حساب 800-2010023-0
شماره کارت ۶۲۲۱۰۶۱۰۵۳۴۰۱۴۵۳
شماره شابا